Regulamin sklepu – WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Heros Navigares (zwany dalej Sprzedawcą) świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu: sklep.podrozbohatera.com przez (zwanego dalej Sklepem) 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu. Dokonanie zakupu na stronie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu a jeśli do zakupionego produktu/usługi wystawiana jest licencja – dokonany zakup jest równoznaczny z akceptacją warunków
 4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z 71 ustawy Kodeks cywilny.
 5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta.

§2 Rejestracja konta w sklepie

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub telefoniczną.

§3 Podstawowe funkcjonalności sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu:
  • udostępnienie formularza kontaktowego,
  • udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
  • zapytanie o Towar,
  • dodanie Towaru do koszyka,
  • polecenie zasobów

§4 Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:
  • przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  • z pominięciem użycia Konta Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  • przy użyciu posiadanego Konta Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:
  • informacje rozliczeniowe,
  • informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,
  • metodę płatności.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i płatności.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów ujętych w zamówieniu.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.
 9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu dostawy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
  • odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  • dokonanie podziału towarów podlegających dostarczeniu na część, której dostarczenie jest możliwe oraz część, której dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
 11. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych informacji.
 13. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty od Kupującego. Realizacja zamówienia, rozumiana jest tu jako przygotowanie towaru do wysyłki i jej nadania, zgodnie ze sposobem dostawy, wybranym przez Kupującego.
 14. Do terminu realizacji, Kupujący powinien doliczyć czas dostawy – zależny od rodzaju i formy dostawy jaką wybrał w formularzu zamówienia.

§5 Zamówienia telefoniczne

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na zakup Towarów drogą telefoniczną.
 2. W celu złożenia telefonicznego zamówienia na zakup Towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu numerów telefonów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, a następnie złożyć zamówienie
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia telefonicznego przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej informacje o treści zawieranej umowy. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane Klienta, w celu umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych
 4. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość
 5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy Sprzedaży jest równoznaczne z jej zawarciem.
 6. Czas realizacji zamówienia i nadania przesyłki, jest tożsamy z czasem opisanym w §4 pkt. 13 i 14.

§6 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów/Usług na odległość.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających
 4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez
 5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie
 7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta lub z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.
 8. Wydanie Towarów odbywa się:
  • w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,
  • w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze do Paczkomatu wybranego przez Klienta,
 9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania
 13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

§7 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji i dostarczenia Towaru ponosi Klient.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia.
 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 94109028350000000141611942
  • przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Dotpay, obsługiwanego przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, NIP: 6342661860 oraz REGON:
  • Płatność może nastąpić poprzez przelew on-line lub przy użyciu
 7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania towaru.
 8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  • w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
  • w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności DOT PAY oraz kartą VISA i MASTERCARD
 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  • odstąpienia od umowy przez Konsumenta z zastrzeżeniem, że jeśli nastąpiło wydanie towaru, to odstąpienie to nie jest możliwe w przypadku produktów cyfrowych oraz on-line
  • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  • uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§8 Newsletter

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newsletter.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, w wiadomości e-mail lub liście.

§9 Reklamacje

I ) Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  • skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://uokik.gov.pl.

II) Reklamacje dotyczące towarów

Heros Navigares zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się w ciągu 14 dni do złożonej reklamacji oznacza, iż żądania Klienta uznaje się za uzasadnione.

Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi) bądź dowodem zakupu na adres Heros Navigares Katarzyna Karska ul. Dworcowa 63 ,05-070 Sulejówek. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.

Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

III ) Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Heros Navigares podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Heros Navigares o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Heros Navigares ul. Dworcowa 63- 05-070 Sulejówek, bądź w drodze elektronicznej na adres gra.podrozbohatera@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na ww. stronie internetowej.

W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

Heros Navigares zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży w przypadku gdy zakupił on produktu/usługi w wersji elektronicznej lub on-line oraz do których dostęp otrzymał bezpośrednio po dokonaniu zakupu.
 4. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
 5. Warunkiem przyjęcia odstąpienia jest zwrot przez konsumenta produktu w stanie nienaruszonym, nie wskazującym na użytkowanie – w tym np. nienaruszone banderole zabezpieczające.
 6. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Konsument ponosi koszty zawiązane z przesyłką towaru do Sprzedawcy. Przesyłka powinna nastąpić za pośrednictwem kuriera oraz zostać właściwie zabezpieczona. Brak właściwego zabezpieczenia przesyłki, mający wpływ na jej uszkodzenie w transporcie, skutkuje (w zależności od oszacowanych strat) pomniejszeniem kwoty zwracanej Konsumentowi lub brakiem zwrotu całej kwoty.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§11 Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies

§12 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest firma Heros Navigares Katarzyna Karska. Firma ta, przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Heros Navigares w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Heros Navigares (Partnerów).

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Heros Navigares,  także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Heros Navigares;

b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Heros Navigares i ich Partnerów (zapis na newslettera).

Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§14 Polityka prywatności

Heros Navigares Katarzyna Karska szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych.

Aby kupić towar oferowany przez sklep internetowy należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Sklep www.sklep.podrozbohatera.com deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach wskazanych w pkt. XI ust. 5. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać.

Heros Navigares  gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.

Każdy zarejestrowany Klient sklepu internetowego www.sklep.podrozbohatera.com ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.

Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.

 §14 Warunki udostępniania sklepu

 1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym: materiały metodyczne do pobrania po dokonaniu zakupu oraz Licencje do towarów, Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, drukowanie i rozpowszechnianie wyłącznie w zakresie regulowanym licencją.
 4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać dostępów do produktów usług i utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 1. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
  • bezprawnych,
  • naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,
  • powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

§15 Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie bezpośrednio po opublikowaniu na stronie internetowej
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej sklepu.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu oraz działania usług i produktów elektronicznych i on-line Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.
 4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Polskie.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te, obowiązujące w kraju Sprzedawcy.

§17 Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta. Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami. Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.sklep.podrozbohatera.com

Sprzedawca to

Katarzyna Karska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Heros Navigares z siedzibą w Sulejówek przy ul. Dworcowej 63 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod numerem NIP 5213131674 będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.   Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 519 402 897 oraz przy użyciu adresu e-mail: gra.podrozbohatera@gmail.com

Heros Navigares – firma Heros Navigares Katarzyna Karska, będąca właścicielem sklepu www.sklep.podrozbohatera.com

II. Regulamin – WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW HEROS NAVIGARES®

§1 Warunki ogólne

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte w Sklepie i do oznakowania produktów – są nazwami własnymi i należą do Heros Navigares® i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.

§2 Warunki korzystania oraz prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa do treści merytorycznych wchodzących w skład produktów i usług są zastrzeżone. Zabrania się:
  • korzystania z produktu/usługi niezgodnego z regulaminem na który Kupujący wyraził zgodę podczas zakupu a jeśli została wydana również licencja – zabrania się korzystania z produktu, niezgodnie z licencją;
  • nieuprawnionego korzystania z zawartości produktów, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu produktów, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

§3 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Produkty i usługi zawierają treści o charakterze ogólnym. Nie mają na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa
 2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z użytkowaniem produktów/usług: sposób pracy z oferowanymi produktami, działania wykonywane przez Kupujących w ramach pracy z zakupionymi produktami, poziom wiedzy merytorycznej, stan emocjonalny czy kondycję psychiczną Kupujących. Kupujący korzysta z produktów na własną odpowiedzialność i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli aplikacja jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna. Nie ponosi odpowiedzialności również za skutki z tym związane.
 4. Pomimo podejmowania przez Sprzedającego największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności treści merytorycznych produktów, mogą pojawić się niezamierzone przez Sprzedającego. W przypadku ich wykrycia, Kupujący, proszony jest o ich niezwłoczne zgłoszenie Sprzedającemu.
 5. Pomimo podejmowania przez Sprzedającego największych starań, w kwestii zapewnienia dostępu do produktów i usług on-line lub elektronicznych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli produkty on-line lub elektroniczne są z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna. Nie ponosi odpowiedzialności również za skutki z tym związane.
 6. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

§4 Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszych warunków zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedającego.

§5 Podstawa prawna

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy: a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
 2. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
 3. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1231, ze zm.);
 4. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

.

III.     WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG HEROS NAVIGARES TAKICH JAK: SZKOLENIA/WARSZTATY/DORADZTWO

§1 Warunki ogólne

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest opłacenie udziału, które jest równoznaczne z przyjęciem na listę uczestników.
 2. Opłacając wydarzenie, Kupujący oświadcza, że ma pełną świadomość i wiedzę co do oferty wydarzenia i akceptuje jego warunki.
 3. Kupujący oświadcza, że dokonanie zakupu szkolenia/warsztatu/doradztwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Kupujący oświadcza, że jego udział w szkoleniu/warsztatach/doradztwie jest dobrowolny

§2 Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania terminu udziału w szkoleniu/warsztacie/doradztwie.
  • W przypadku zgłoszenia nieobecności uczestnika do 14 dni przed wydarzeniem, Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu 100% wpłaconych kosztów lub zaproponować pierwszy możliwy termin kolejnego wydarzenia.
  • W przypadku gdy Kupujący zgłosił nieobecność 13-8 dni przed datą wydarzenia, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu 50% wpłaconych przez Kupującego kosztów wydarzenia.
  • W przypadku gdy Kupujący zgłosi swoją nieobecność w terminie 7 dni (lub poniżej) przed datą wydarzenia, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu wpłaconej przez Kupującego na ten cel kwoty.
 2. W przypadku wydarzeń stacjonarnych, Kupujące zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem.
 3. Kupujący lub delegowani przez niego uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do regulaminu usługi, przestrzegania wytycznych organizacyjnych w tym in.:
 • przestrzegania czasu trwania wydarzenia (w tym dopilnowania aby czas całkowitej absencji na szkoleniu nie był dłuższy niż 1,5 godziny)
 • wypełnienia dokumentów związanych z udziałem jak lista obecności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej
 • zapewnienia sobie odpowiednich narzędzi pracy, uprzednio wymienionych w ogłoszeniu.
 • Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe przygotowanie uczestnika uniemożliwiające lub utrudniające udział w szkoleniu.

§3 Prawa i obowiązki Sprzedającego

 1. Sprzedający ma obowiązek zapewnić warunki lokalowe/techniczne do przeprowadzenia szkolenia oraz poinformować o aspektach organizacyjnych, wszystkich zapisanych Klientów.
 2. W przypadku gdy wydarzenie zostało odwołane przez Sprzedającego, ma on obowiązek zagwarantować Kupującemu zwrot wpłaconych kosztów lub zaproponować kolejny termin
 3. W przypadku gdy z przyczyn losowych, niezawinionych przez Sprzedającego nie mógł on kontynuować wydarzenia, jest on zobowiązany do niezwłocznego wyznaczenia innego terminu dla dokończenia tej usługi (dogodnego dla obu stron) – w ramach kwoty uprzednio wpłaconej przez Kupującego.
 4. W szczególnych przypadkach, Sprzedający może niezwłocznie zakończyć udział uczestnika w szkoleniu bez możliwości zwrotu poniesionych przez uczestnika/Kupującego opłat za Do tych przypadków zaliczają się szczególnie sytuacje gdy:
 • uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających
 • szkolenie odbywa się stacjonarnie a uczestnik wykazuje oznaki ostrego przeziębienia lub choroby wskazującej na przebieg COVID19
 • nie stosuje się do obostrzeń związanych z profilaktyką COVID19
 • uczestnik jest agresywny, lub swoim zachowaniem narusza w stosunku do pozostałych członków grupy lub osoby prowadzącej, ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej i współżycia społecznego
 • uczestnik umyślnie utrudnia przebieg wydarzenia lub uniemożliwia osobie prowadzącej, swobodne prowadzenie zajęć.
 1. W przypadku niewłaściwego przygotowania uczestnika szkolenia on-line (zwłaszcza w odniesieniu do posiadanych narzędzi, łącza internetowego, umożliwiającego płynny i nieprzerwany udział w wydarzeniu, czy dostęp do kamery internetowej) Sprzedający ma prawo odmówić kontynuowania udziału takiego uczestnika, bez prawa do zwrotu wpłaconej przez uczestnika/Klienta kwoty.

§4 Postanowienia końcowe

 1.  Warunki korzystania z usług Heros Navigares jak: szkolenia/warsztaty/doradztwo – nie dotyczą produktów takich jak szkolenie e-learningowe, szkolenia off-line lub wydarzenia bez bezpośredniego udziału trenera/osoby prowadzącej w czasie rzeczywistym.

§5 Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszych warunków zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedającego.

§6 Podstawa prawna

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy: a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
 2. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
 3. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. 1231, ze zm.);
 4. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres:

Podpis:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping